In bài này

Khoa Dự bị Đại học được thành lập theo quyết định số:1007/QĐ – ĐHTV, ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

1.1 Chức năng và nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch và tổ chức giảng dạy các chương trình dự bị Đại học theo sự phân công của Ban Giám hiệu;

- Quản lý giáo viên, giảng viên, cán bộ nhân viên và Sinh viên – Học sinh thuộc khoa mình phụ trách;

- Quản lý và sử dụng an toàn có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi khoa phụ trách.

1.2 Quyền hạn:

- Được quyền buộc thôi học đối với những học sinh không hoàn thành nhiệm vụ;

- Được quyền tổ chức, giám sát giáo viên và học sinh.

1.3 Sơ đồ tổ chức:

 

 sodotochuc

 

1. Nhân sự: 

1.1. Họ và tên: Phạm Thị Thúy Loan

 

       Chức vụ: Trưởng Khoa

 

       Học vị: Thạc sĩ

 

       EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

1.2. Họ và tên: Võ Hoàng Khâng

 

       Chức vụ: Chánh VP Khoa

 

       Học vị: Thạc sĩ

 

        EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1.3. Họ và tên: Thạch Chane So Khum

 

       Chức vụ: Giáo vụ Khoa

 

       Học vị: Kỹ sư

 

        EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.