TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

KHOA DỰ BỊ ĐẠI HỌC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


LỊCH TRỰC TIẾP SINH VIÊN TUẦN 16

(Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018)

STT

HỌ TÊN GIÁO VIÊN

THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7
S
C
S
C
S
C
S
C
S
C
S
C
1 Phạm Thị Thúy Loan
2 Thạch Chane So Khum
3 Võ Hoàng Khâng x x x x x x x